Consult, Analysis & Solution Design บริหารจัดการ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน Application Manage Service, Support, Monitor, Patch and Upgrade บริการของเรา (+66) 06-3323-7832 Software Development & Project Management พัฒนาระบบและบริหารโครงการ Software Development including Project Management, System & Database Design, Programming, Testing and Deployment บริการของเรา (+66) 06-3323-7832 Application Manage Service บริหารจัดการ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน Application Manage Service, Support, Monitor, Patch and Upgrade บริการของเรา (+66) 06-3323-7832
Consult, Analysis & Solution Design

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและออกแบบระบบ

Software Development & Project Management

พัฒนาระบบและบริหารโครงการ

Application Manage Service

บริหารจัดการ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน

บริการของเรา

ทีมงานยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรของลูกค้า เริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลทางธุรกิจ ความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบ นำเสนอระบบให้ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ทางธุรกิจ บริหารจัดการโปรเจค พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงให้บริการจัดการและดูแลระบบหลังการใช้งาน

We are pleased to support you developing your innovation project by gathering business & user requirement, analysis and design, propose solutions, manage project, development, test, deploy, documentation and application manage service.

Consult, Analysis & Solution Design

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและออกแบบระบบ
Business Analysis, System Analysis, Solution Design

Software Development & Project Management

พัฒนาระบบและบริหารโครงการ
Software Development including Project Management, System & Database Design, Programming, Testing and Deployment

Application Manage Service

บริหารจัดการ ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน
Application Manage Service, Support, Monitor, Patch and Upgrade

ลูกค้าของเรา

พวกเราบริการให้คำปรึกษา พัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร รวมถึงบริหารจัดการดูแลรักษาระบบให้ลูกค้าองค์กร ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้บริการแบบเพื่อนมิตร อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานรับรองคุณภาพการบริหารงาน และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110.

image-box
บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์

สิงคโปร์ ฮ่องกงและไทย

image-box
ธุรกิจค้าปลีกและบริการ

ประเทศไทย

image-box
บริษัทไอทีชั้นนำ

ประเทศไทย